Tytuł artykułu: Parametry magnetyczne jako wskaźnik procesów zachodzących w czarnoziemie zdegradowanym uformowanym na miechowskim płacie lessowym

Autorzy: DYTŁOW, S.K., GÓRKA-KOSTRUBIEC, B.

Słowa kluczowe: magnetyzm środowiskowy, podatność magnetyczna, parametry glebowe, gleby

Streszczenie: Praca miała na celu przedstawienie zmian parametrów magnetycznych i glebowych, które charakteryzują procesy zachodzące w czarnoziemie zdegradowanym uformowanym na płacie lessowym z okolic Miechowa. Do badań zastosowano magnetometrię glebową oraz metody pomiaru odczynu pH, strat po prażeniu i zawartości węglanów w glebie. W pracy wykorzystano parametry pętli histerezy oraz parametry zależne od temperatury: SIRM(T) i κ(T), do identyfikacji minerałów magnetycznych obecnych w profilu glebowym. Podatność magnetyczna oraz jej zależność od częstotliwości była użyta jako wskaźnik wzbogacenia poziomów glebowych w frakcję cząstek magnetycznych powstałych w procesie pedogenezy. Stwierdzono, że poziomy A i ABbr(Bt) mają podobne wartości parametrów magnetycznych χ, χARM i χfd%. Poziomy A i ABbr(Bt) są wzbogacone w silnie magnetycznie tlenki żelaza (maghemit) o małych wartościach koercji magnetycznej. Skała macierzysta (badany płat lessów z okolic Miechowa) zawiera hematyt o słabym namagnesowaniu i silnej koercji magnetycznej. Duże wzbogacenie magnetyczne w poziomach A i ABbr(Bt) jest związane z wysoką zawartością materii organicznej w górnych poziomach glebowych, dla których parametr strat przy prażeniu wskazywał na 8–10-procentowym udział materii organicznej.

Cytowanie w stylu APA: Dytłow, S.K. & Górka-Kostrubiec, B. (2014). Parametry magnetyczne jako wskaźnik procesów zachodzących w czarnoziemie zdegradowanym uformowanym na miechowskim płacie lessowym. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (2), 170-184.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Dytłow & Górka-Kostrubiec, 2014), następne powołania: (Dytłow & Górka-Kostrubiec, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Dytłow, Sylwia K., Beata Górka-Kostrubiec. "Parametry magnetyczne jako wskaźnik procesów zachodzących w czarnoziemie zdegradowanym uformowanym na miechowskim płacie lessowym." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 64 ser., vol. 23, nr 2, (2014): 170-184.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Dytłow, & Górka-Kostrubiec 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Dytłow_Górka-Kostrubiec_2014_PNIKS, author={Dytłow, Sylwia K. and Górka-Kostrubiec, Beata}, title={Parametry magnetyczne jako wskaźnik procesów zachodzących w czarnoziemie zdegradowanym uformowanym na miechowskim płacie lessowym.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN64/A7/art7.pdf}, year={2014}, volume={23 (2)}, number={64}, pages={170-184}}

Pełny tekst PDF


Go Back